Privacybeleid

Privacyverklaring Busch-Jaeger

Het beschermen van uw persoonsgegevens is een belangrijke zaak voor Busch-Jaeger. Wij willen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt. De bescherming van uw privacy is voor ons een belangrijk doel bij de verwerking van uw persoonsgegevens

Verzameling en verwerking van persoonsgegevens

Onze webserver slaat het IP-adres op dat door de internetprovider is toegekend, de URL waarvan u onze website hebt bezocht, de websites die u zelf bezoekt en de datum en het tijdstip van uw bezoek. Busch-Jaeger maakt in sommige gevallen gebruik van zogenaamde cookies om meer geïndividualiseerde diensten ter beschikking te kunnen stellen. Persoonsgegevens worden alleen opgeslagen als ze door uzelf worden ingevoerd, bijvoorbeeld wanneer u een registratieformulier of een enquête invult, deelneemt aan een wedstrijd of een contract aangaat.

Gebruik en doorzending van persoonsgegevens en markering voor specifieke doeleinden

Uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, strikt ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en ter bescherming van onze eigen, gerechtvaardigde zakelijke belangen met betrekking tot klantondersteuning en -consultatie, en voor productontwikkeling in overeenstemming met de daadwerkelijke marktvereisten.

Recht op informatie

Op verzoek, en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, verstrekken wij u een schriftelijke kennisgeving waarin wordt aangegeven of en welke van uw persoonsgegevens wij bewaren.

Beveiliging

Busch-Jaeger maakt gebruik van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens die door ons worden beheerd te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze beveiligingsmaatregelen worden voortdurend uitgebreid in lijn met nieuwe technologische ontwikkelingen.

Als u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u graag bij verzoeken om informatie, suggesties en klachten.

U kunt via mail bereiken: NL-tech-EP@abb.com
Aanvullend privacybeleid voor het gebruik van het platform community.busch-jaeger.nl:

Verantwoordelijke:
ABB b.v. | Busch-Jaeger
Postadres: Postbus 104, 6710 BC EDE

1. Algemene informatie over gegevensverwerking

Wij verwerken de persoonsgegevens van de gebruikers uitsluitend in overeenstemming met de relevante bepalingen inzake gegevensbescherming. Dat betekent dat de gegevens van de gebruikers alleen worden verwerkt in het geval van een wettelijke toestemming.

2. Doel van het gebruik van de verwerking

Wij bewaren, verwerken en gebruiken verzamelde persoonsgegevens, registratiegegevens, alsmede de geplaatste bijdragen en inhoud voor de werking en het gebruiksgemak van onze community, waaronder het onderhoud van uw lidmaatschap.

3. Beveiligingsmaatregelen

Wij nemen organisatorische, contractuele en technische beveiligingsmaatregelen overeenkomstig de stand van de techniek om ervoor te zorgen dat de bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming worden nageleefd en om de door ons verwerkte gegevens te beschermen tegen onbedoelde of opzettelijke manipulaties, verlies en vernietiging of tegen toegang door onbevoegden. De beveiligingsmaatregelen omvatten met name de gecodeerde overdracht van gegevens tussen uw browser en onze server.

4. Verwijderen of blokkeren van gegevens

Wij volgen de beginselen van gegevensverwerking en data-economie. Wij bewaren uw persoonsgegevens dus alleen zolang het nodig is om de in deze overeenkomst genoemde doeleinden te bereiken of zoals door de wetgever in de bewaartermijnen is aangegeven. Bij beëindiging van het respectievelijke doel, of, in voorkomend geval, het verstrijken van deze voorwaarden, worden de respectieve gegevens geblokkeerd of verwijderd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

5. Het doorgeven van gegevens aan derden of externe aanbieders

Het doorgeven van gegevens aan derden geschiedt uitsluitend overeenkomstig de wettelijke vereisten. Wij geven de gegevens van de gebruikers alleen door aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoer van de overeenkomst of op basis van gerechtvaardigde belangen. Wij maken gebruik van dienstverleners om onze diensten te leveren. In dit verband hanteren wij de passende wettelijke voorzorgsmaatregelen, alsmede technische en organisatorische maatregelen om de bescherming van uw gegevens te waarborgen overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen. Om het gebruik van onze Community te waarborgen, kunnen wij uw gegevens doorgeven aan de volgende partners:

• IONOS GmbH, Greifswalder Strasse 207,10450 Berlijn, Duitsland
• Hetzner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Duitsland

6. Verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden

Wij verzamelen gegevens over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van de toegang, de overgedragen datahoeveelheid, het rapport over succesvolle toegang, het browsertype plus versie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de verzoekende aanbieder. Logbestanden worden bewaard om veiligheidsredenen (bijv. om misbruik of frauduleuze handelingen te onderzoeken) voor de duur van maximaal 30 dagen, en worden vervolgens verwijderd. Gegevens waarvan de verdere bewaring noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden, zijn vrijgesteld van de verwijdering tot de laatste verduidelijking van het betreffende incident. De verwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1 onder f) van de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna "AVG" genoemd) op basis van onze gerechtvaardigde belangen om de stabiliteit en functionaliteit van onze website te verbeteren. Het doorgeven of een ander gebruik van de gegevens zal niet plaatsvinden. Wij behouden ons echter het recht voor om het serverlogbestand vervolgens te herzien indien er specifieke aanwijzingen zijn met betrekking tot onrechtmatig gebruik.

7. Gebruikersaccount

Wij verwerken de gebruikersnaam en het e-mailadres, die nodig zijn om een account aan te maken. Voor gegevens die onafhankelijk door de gebruiker worden ingevoerd en alleen door ons worden bewaard om de aanbiedingen van de website te kunnen presenteren, omvat dit bovendien alle berichten van de gebruikers, een avatar en header-foto's, alsmede adresgegevens of andere informatie die de gebruiker vrijwillig verstrekt met het oog op de uitvoering van onze contractuele verplichtingen en diensten. Wij behouden het IP-adres en het tijdstip van het handelen van de betreffende gebruiker in de loop van de registratie, nieuwe inlogpogingen en het gebruik van onze online diensten. Deze gegevens worden bewaard op basis van onze gerechtvaardigde belangen, alsmede van de gebruikers als bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. De gegevens worden in het algemeen niet doorgegeven aan derden , tenzij dit noodzakelijk is om onze vorderingen na te komen of er een wettelijke verplichting is op grond van artikel 6, lid 1 onder c) van de AVG. Wanneer u zich als gebruiker in onze Community registreert, kunnen de volgende gegevens onder bepaalde omstandigheden door ons worden verwerkt :

De volgende gegevens worden verwerkt:

• gebruikersnaam
• e-mailadres
• adresgegevens:
• straat
• gebouwnummer
• postcode
• plaats
• land
• foto, avatar, profielfoto
• voornaam
• achternaam
• interesses (gebruikersprofiel)
• informatie van externe dienstverleners
• naam aanbieder (bijv. social login, SSO)
• providerspecifieke identificatiecode
• account-URL
• providerspecifieke informatie
• deelnemernummer / klantnummer
• wachtwoord (Hash)
• bedrijfsinformatie (indien van toepassing)
• naam
• bedrijfsnaam
• contactadres (straat, postcode, plaats, land)
• taal / taalinstelling

8. Commentaar en berichten

Als gebruikers commentaar of andere berichten achterlaten, dan is dit alleen mogelijk met een account. De gegevens zijn allemaal gekoppeld aan het gebruikersprofiel en worden openbaar weergegeven voor iedereen op de website. Indien een post wordt verwijderd, kan de gebruiker te allen tijde contact met ons opnemen via NL-tech-EP@abb.com. De post wordt dan zo snel mogelijk verwijderd als er geen juridische redenen in de weg staan. Na beëindiging van het lidmaatschap worden uw gebruikersnaam en, zolang dit technisch mogelijk is, alle gegevens die kunnen leiden tot een verwijzing naar uw persoon verwijderd, tenzij de verdere verwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke verplichting, om redenen van algemeen belang of om rechtsvorderingen te stellen, uit te oefenen of te verdedigen. Om zijn/haar account te verwijderen, klikt de gebruiker op de knop "Verwijderen" in het profiel van het account. Vervolgens ontvangt de gebruiker een e-mail met een bevestigingslink (of code). Na te hebben bevestigd door op de link te klikken (invoer van de code), wordt het account als verwijderd gemarkeerd, worden de avatar en de header-foto verwijderd en worden alle persoonsgegevens gepseudonimiseerd, of voor zover technisch mogelijk verwijderd. De gebruikersnaam en het e-mailadres worden gepseudonimiseerd. Om de gebruikersnaam en de e-mail te pseudonimiseren wordt een hash-procedure gehanteerd. Voorts wordt alle als concept opgeslagen inhoud verwijderd. Het verwijderen van het account, of, in voorkomend geval, de pseudonimisering geldt voor alle diensten die door ons worden verleend in verband met de platformoperatie.

9. Cookies

Wij gebruiken zogenaamde cookies op verschillende pagina's om het bezoek van onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden geplaatst. Sommige van de cookies die we gebruiken worden verwijderd aan het einde van een browsersessie, dus bij het sluiten van uw browser (de zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw apparaat staan en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van externe dienstverleners) in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). Als cookies worden geplaatst, dan verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie, zoals browser- en locatiegegevens, evenals IP-adreswaarden. Permanente cookies worden na een bepaalde tijd op geautomatiseerde wijze verwijderd. Dit kan van cookie tot cookie variëren. Ten dele dienen cookies om het bestelproces te vereenvoudigen door instellingen te behouden (bijv. de inhoud van een virtuele winkelwagen onthouden voor een later bezoek op de webpagina). Als persoonsgegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die door ons worden geïmplementeerd, dan zal de verwerking plaatsvinden op grond van artikel 6, lid 1 onder b) van de AVG hetzij voor de uitvoering van de overeenkomst, hetzij op grond van artikel 6, lid 1 onder f) van de AVG om onze gerechtvaardigde belangen te behouden in de best mogelijke functionaliteit van de website, alsmede een klantvriendelijke en effectieve opzet van het bezoek aan de site mogelijk te maken.   9.1. Sessiecookies

We gebruiken "sessiecookies" die alleen worden opgeslagen voor de duur van het huidige bezoek van onze online aanwezigheid (bijv. voor het behoud van uw inlogstatus en dus zelfs om het gebruik van ons online aanbod mogelijk te maken). In een sessiecookie wordt een willekeurig gegenereerd duidelijk identificatienummer opgeslagen, een zogenaamde sessie-ID. Bovendien bevat een cookie de informatie over de herkomst en de bewaartermijn. Deze cookies kunnen geen andere gegevens bewaren. Sessiecookies worden verwijderd als u het gebruik van ons online aanbod hebt beëindigd en bijvoorbeeld bent ingelogd of in overeenstemming met de browserinstellingen.

9.2. Cookies om het bereik te meten en websiteverbetering

Wij gebruiken de volgende cookies om de bereik- en gebruiksanalyse voor de verbetering van de website te meten op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belangen in de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1 onder f) van de AVG): Google Analytics. Wij maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De informatie van de cookie over het gebruik van het online aanbod door de gebruiker wordt in het algemeen overgedragen aan een Google-server in de VS en aldaar bewaard. Google is gecertificeerd op grond van het Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie voor de handhaving van de Europese wetgeving betreffende gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons online aanbod door de gebruikers te beoordelen, om rapporten op te stellen over de activiteiten binnen dit online aanbod en om ons andere diensten te bieden die verband houden met het gebruik van dit online aanbod en het internetgebruik. Hierbij kunnen pseudonieme gebruiksprofielen van de gebruikers worden samengesteld uit de verwerkte gegevens. Wij maken alleen gebruik van Google Analytics met geactiveerde IP-anonimisering. Dat betekent dat het IP-adres van de gebruiker wordt verkort door Google in de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deelnemen aan de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres een Google-server in de VS overgebracht en daar verkort. Het IP-adres dat vanuit de browser van de gebruiker wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens. De gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen via de instellingen in hun browser. Bovendien kunnen de gebruikers voorkomen dat de door de cookie gecreëerde gegevens worden verzameld door Google, alsmede de verwerking van deze gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browser plug-in die beschikbaar is op de volgende link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. U kunt nadere informatie ontvangen over het gebruik van gegevens door Google, instellingen en de mogelijkheden om bezwaar te maken op de websites van Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("gegevensgebruik door Google met betrekking tot uw gebruik van websites of de apps van onze partner"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("gegevens die wij gebruiken voor reclamedoeleinden"), http://www.google.de/settings/ads ("beheer van informatie die Google gebruikt om advertenties voor u weer te geven"). Analyse van het bereik met Matomo. Wij gebruiken Matomo, een open source software, voor de statistische analyse van gebruikerstoegang. Het IP-adres van de gebruikers wordt voor opslag verkort. Matomo maakt echter gebruik van cookies, die worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en die een analyse van het gebruik van dit online aanbod door de gebruiker mogelijk maken. Hierin kunnen gepseudonimiseerde gebruiksprofielen van de gebruikers via de verwerkte gegevens worden samengesteld. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van dit online aanbod wordt opgeslagen op onze server en niet doorgegeven aan derden.   New Relic

Gegevens worden op deze website verzameld en bewaard door New Relic, een webanalysedienst van de provider New Relic Inc., waaruit gebruikersprofielen worden aangemaakt terwijl pseudoniemen worden gebruikt. Deze profielen dienen als doel om te voldoen aan de technische service level agreement tussen de aanbieder van het platform en de technische dienstverlener, in het bijzonder de applicatiebewaking en alarmering die daarvoor nodig zijn. Daarnaast helpen deze ook bij de analyse van het bezoekersgedrag en worden ze beoordeeld op de verbetering en adequate vormgeving van ons aanbod. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. De gepseudonimiseerde gebruiksprofielen worden niet samengevoegd met persoonsgegevens van de drager van het pseudoniem zonder dat de betrokken persoon een afzonderlijke uitdrukkelijke toestemming geeft. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen het verzamelen en bewaren van gegevens ten behoeve van webanalyse door de cookies in uw browserinstellingen te deactiveren. U kunt hier aanvullende informatie krijgen over de mogelijkheid van een opt-out: https://newrelic.com/privacy

Wilt u niet deelnemen aan het meten van bereik en analyses? U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van cookies die dienen voor het meten van bereik en voor reclamedoeleinden via de deactiveringssite van het netwerkadvertentie-initiatief (http://optout.networkadvertising.org/), en daarnaast de Amerikaanse website (http://www.aboutads.info/choices) of de Europese website (http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/). Hier: https://metric.der.com/optout.html?locale=en_US&popup=true https://metrics.der.com/optout.html?locale=en_US&popup=true U kunt ook voorkomen dat de cookies worden bewaard voor het opstellen van de profielen door instelling in uw browser. Informatie hierover vindt u in de helpfunctie van uw browser.

9.3. Advertentiecookies

Op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belangen bij de analyse, optimalisatie en de economische werking van ons online aanbod in de zin van artikel 6, lid 1 onder f) van de AVG) gebruiken wij de volgende tools: Google Conversie Tracking. De Google-marketingdiensten die we gebruiken omvatten onder meer het online advertentieprogramma "Google AdWords". In het geval van Google AdWords ontvangt elke AdWords-klant een andere "conversiecookie". Cookies zijn dus niet te traceren via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de cookies verzamelde informatie dient voor het samenstellen van conversiestatistieken voor AdWords-klanten die hebben besloten voor conversie-tracking. De AdWords-klanten krijgen informatie over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en zijn herleid naar een andere pagina met een conversie-trackingtag. Zij ontvangen echter geen informatie waarmee de gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Met behulp van de Google-marketingdienst "DoubleClick", kunnen we onze eigen advertenties of advertenties van derden opnemen. DoubleClick gebruikt cookies die Google en haar partnerwebsites in staat stellen advertenties in te voegen op basis van de bezoeken van gebruikers op deze website, of, in voorkomend geval, andere websites op het internet. Meer informatie over het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden door Google is te vinden op de overzichtspagina: https://www.google.com/policies/technologies/ads, Google's verklaring inzake gegevensbescherming is te vinden op https://www.google.com/policies/privacy. Als u bezwaar wilt maken tegen op interesse gebaseerde reclame door Google-marketingdiensten, kunt u gebruik maken van de instellingen en opt-out-mogelijkheden die Google biedt: http://www.google.com/ads/preferences.

10. Bescherming tegen misbruik

Google reCAPTCHA.

We gebruiken ook de reCAPTCHA functie van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Deze functie dient primair om te onderscheiden of een poging tot toegang door een natuurlijke persoon wordt ondernomen of oneigenlijk door machines en geautomatiseerde verwerking. Wij maken gebruik van de dienst op basis van onze gerechtvaardigde belangen op grond van artikel 6, lid 1 onder f) van de AVG voor de veiligheid en het voorkomen van misbruik van onze diensten. De dienst omvat de verzending van het IP-adres en eventueel verdere gegevens die nodig zijn voor de reCAPTCHA-dienst aan Google en geschiedt op grond van artikel 6, lid 1 onder f) van de AVG op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij het bepalen van het individuele voornemen tot handelen op internet en het vermijden van misbruik en spam. Google LLC met zetel in de VS is gecertificeerd voor de VS-Europese overeenkomst inzake gegevensbescherming "Privacy Shield", die ervoor zorgt dat het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming wordt nageleefd. Nadere informatie over Google reCAPTCHA, alsmede de verklaring inzake gegevensbescherming van Google, is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

11. Social-Media-Plug-ins

Op onze website bieden wij u de mogelijkheid om gebruik te maken van zogenaamde "social-media-buttons". Wij gebruiken de "Shariff"-oplossing om uw gegevens te beschermen. Hierbij worden de knoppen op de website slechts als afbeelding opgenomen en zijn deze gekoppeld aan de bijbehorende website van de button-provider. Door op de afbeelding te klikken, wordt u dus opnieuw doorgestuurd naar de diensten van de betreffende aanbieder. Alleen dan worden uw gegevens naar de betreffende aanbieder verzonden. Als u niet op de afbeelding klikt, is er geen uitwisseling tussen uzelf en de aanbieders van de social-media-buttons. Informatie over het verzamelen en gebruiken van uw gegevens in de sociale netwerken is te vinden in de voorwaarden van de respectieve aanbieders. Meer informatie over de Shariff-oplossing vindt u hier: http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html Wij hebben social-media-buttons van de volgende bedrijven opgenomen op onze website:

Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA)
Twitter Inc. (795 Folsom St. - Suite 600 - San Francisco - CA 94107 - USA)
Google Plus/Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA 94043 - USA)
WhatsApp Ireland Limited (4 Grand Canal Square- Grand Canal Harbour - Dublin 2 – Ireland)
Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House - 2nd Floor - Fenian Street - Dublin 2 – Ireland)
LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court - Mountain View - CA 94043 - USA)
Tumblr Inc. (770 Broadway - New York - NY 10003 – USA)
Reddit (520 - 3rd Street - San Francisco - CA 94107- USA)
StumbleUpon, Inc. (660 4th Street - #558 - San Francisco - CA 94107 – USA)

12. Social Login

12.1. Janrain

De Community maakt gebruik van een tool van Janrain Inc. (hierna te noemen "Janrain"), zodat u met uw Facebook-login en Google+ login in de Community kunt inloggen, alsmede met andere mogelijke andere social logins. Als u een Janrain-account hebt, kunt u zich daarmee bij de Community aanmelden. Hiermee geeft u ons toegang tot uw Janrain-gegevens om u in de Community te registreren. Het gebruik van Janrain is vrijwillig en niet verplicht voor de inschrijving in de Community. Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Janrain, alsmede uw rechten op dit gebied en mogelijke instellingen voor de bescherming van uw privacy zijn te vinden in de toelichtingen inzake gegevensbescherming van Janrain: http://trust.janrain.com/

12.2. Facebook-account

De dienst ondersteunt de mogelijkheid om zich te registreren met een Facebook-account. Gebruikers die op Facebook zijn geregistreerd, kunnen daarmee hun lokale registratiegegevens gebruiken via de functie "Log in/Registratie" via Facebook op onze website om zich op onze website te registreren. Er hoeft dan geen informatie te worden ingevoerd voor registratie op onze website. Voor deze functie , moeten de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming worden aanvaard op het moment van registratie, of, in voorkomend geval, bij elke inlogpoging. Als de Facebook-loginfunctie wordt gebruikt op onze website, dan geeft Facebook ons informatie over de gebruiker. Deze informatieverstrekking wordt geïnitieerd na gebruik van de Facebook-loginfunctie op onze pagina. De gebruiker wordt doorgestuurd naar facebook.com en er wordt door Facebook gevraagd om toestemming voor toegang tot bepaalde informatie (publiek profiel, e-mailadres, foto's). Het publieke profiel en het e-mailadres zijn noodzakelijk voor registratie. Andere informatie kan, indien gevraagd, ook worden gedeselecteerd. Indien de gebruiker toestemming verleent, zal Facebook deze informatie aan ons overdragen. Vervolgens wordt door ons een vergelijking van gegevens gemaakt, d.w.z. wij bewaren dergelijke gegevens alleen, die wij regelmatig zouden verzamelen in het kader van de registratie op onze pagina van u voor de uitvoering van onze telemediadienst. Daarnaast behouden we ook de "Vind ik leuk"-status en Facebook-ID die Facebook aan ons doorstuurt. Uiteraard kunnen de links te allen tijde worden teruggedraaid. Hiervoor dient de gebruiker de toegangsrechten met Facebook in te trekken. Bewaring en verwerking van alle hierboven genoemde gegevens, die door Facebook naar het platform worden verzonden om de gebruikersaccount met elk Facebook-gebruikersaccount te koppelen, kan te allen tijde worden afgewezen, bijvoorbeeld via een e-mail naar team@community.busch-jaeger.nl. Nadere informatie over de mogelijke instellingen met betrekking tot gegevensbescherming op Facebook en de rechten die hierop betrekking hebben ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer is te raadplegen op Facebook op https://www.facebook.com/about/privacy.

12.3. Google+

Het aanbod ondersteunt de mogelijkheid om zich te registreren met een Google+-account. Gebruikers die bij Google+ zijn geregistreerd, kunnen hun inloggegevens dus gebruiken via de functie "Log in/Registratie met Google" op onze website om zich in te schrijven op onze website zonder dat zij de gegevens hoeven in te voeren die nodig zijn voor een registratie op onze website. Om deze functie mogelijk te maken moeten de gebruiksvoorwaarden en de bepalingen inzake gegevensbescherming worden aanvaard op het moment van registratie, of, in voorkomend geval, bij elke inlogpoging. Als de Google-loginfunctie wordt gebruikt op onze website, dan geeft Google ons informatie over de gebruiker. Deze informatieverstrekking wordt geïnitieerd na gebruik van de Google-loginfunctie op onze pagina. De gebruiker wordt doorgestuurd naar google.com en er wordt door Google gevraagd om toestemming voor toegang tot bepaalde informatie (e-mailadres, algemene profielinformatie); het publieke profiel en het e-mailadres zijn noodzakelijk voor registratie, andere informatie kan, indien gevraagd, ook worden gedeselecteerd. Indien de gebruiker toestemming verleent, zal Google deze informatie aan ons overdragen. Vervolgens wordt door ons een vergelijking van gegevens gemaakt, d.w.z. wij bewaren dergelijke gegevens alleen, die wij regelmatig zouden verzamelen in het kader van de registratie op onze pagina van u voor de uitvoering van onze telemediadienst. Uiteraard kunnen de links te allen tijde worden teruggedraaid. Hiervoor dient de gebruiker de toegangsrechten met Google+ in te trekken. Bewaring en verwerking van alle hierboven genoemde gegevens, die door Google+ naar het platform worden verzonden om de gebruikersaccount met elk Google+-gebruikersaccount te koppelen, kan te allen tijde voor toekomstig gebruik worden afgewezen, bijvoorbeeld via een e-mail naar team@community.busch-jaeger.nl.

13. Nieuwsbrief

We zullen u hieronder informeren over de inhoud van onze nieuwsbrief, alsmede de statistische analyse van de inlog en verzendgegevens, alsmede van uw recht op bezwaar.

Inhoud van de nieuwsbrief:

Wij sturen alleen nieuwsbrieven, e-mails en verdere elektronische kennisgevingen met advertentie-informatie (hierna "nieuwsbrief" genoemd) met toestemming van de ontvangers.

Double-opt-in en logging:

De aanmelding voor onze nieuwsbrief vindt plaats via een zogenaamde double-opt-in procedure. U ontvangt na registratie een e-mail waarin u wordt verzocht uw inschrijving te bevestigen. Deze bevestiging is nodig zodat niemand zich kan aanmelden met e-mailadressen van anderen. De aanmeldingen voor de nieuwsbrief worden gelogd om de registratieprocedure volgens de wettelijke vereisten te bewijzen. Dit omvat het behoud van het moment van registratie en bevestiging, alsmede het IP-adres.

De verwerking van gegevens zal dus uitsluitend plaatsvinden op basis van onze gerechtvaardigde belangen bij gepersonaliseerde directe reclame op grond van artikel 6, lid 1 onder f) van de AVG. Als u bezwaar hebt gemaakt tegen het gebruik van uw e-mailadres voor dit doel aan het begin, sturen wij geen e-mails. U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor voornoemde reclamedoeleinden met ingang van de toekomst door middel van een kennisgeving aan de verantwoordelijke persoon. Hiervoor draagt u alleen de transportkosten volgens het basistarief. Het gebruik van uw e-mailadres voor reclamedoeleinden wordt onmiddellijk na ontvangst van het bezwaar beëindigd.

Bezorgdiensten

Bezwaar / beëindiging van de nieuwsbrief. U kunt het abonnement op onze nieuwsbrief te allen tijde beëindigen, d.w.z. uw toestemming intrekken. Hierdoor vervalt uw toestemming voor de verzending door de verzendingsdienstverlener en vervallen ook de statistische analyses. Helaas is een aparte herroeping van de verzending door de verzender of de statistische analyse niet mogelijk. Aan het einde van iedere nieuwsbrief vindt u een link voor de beëindiging van de nieuwsbrief. Daarnaast kunt u de meldingen in uw profielinstellingen bekijken en u dus ook voor de nieuwsbrief afmelden.

14. Opname van diensten en inhoud van derden

Om ons aanbod aantrekkelijk te maken is het mogelijk dat wij, of gebruikers, op grond van onze gebruiksvoorwaarden inhoud van derden (bijv. video's) in posts opnemen. Deze inhoud wordt mogelijk via zogenaamde plug-ins, iframes of andere vergelijkbare technische middelen. Het kan voorkomen dat bij uitvoering van de betreffende inhoud, gegevens, zoals uw IP-adres, kunnen worden overgedragen aan de betreffende dienst. Op ons platform kunnen de volgende diensten worden opgenomen:

Google Maps

Bij gebruik van Google Maps worden gegevens over het gebruik van de kaartfuncties door de bezoeker verzameld, verwerkt en gebruikt door Google. Nadere informatie over de verwerking van gegevens door Google is te vinden in de kennisgevingen inzake gegevensbescherming van Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de). U kunt daar ook uw persoonlijke gegevensbeschermingsinstellingen wijzigen in het gegevensbeschermingscentrum.

YouTube-video's

De operator van de plug-ins voor YouTube-video's is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS. Als u een pagina met de YouTube-plug-in bezoekt, dan wordt er een verbinding gelegd met de YouTube-servers. YouTube wordt hierbij geïnformeerd welke pagina's u bezoekt. Als u ingelogd bent op uw YouTube-account, dan kan YouTube uw surfgedrag persoonlijk aan u aanpassen. U kunt dit voorkomen door eerst uit te loggen op uw YouTube-account. Als een YouTube-video wordt gestart, gebruikt de provider cookies die informatie verzamelen over het gedrag van de gebruiker. Wie het behoud van cookies voor het Google-Ad-programma heeft gedeactiveerd, hoeft bij het bekijken van YouTube-video's ook niet akkoord te gaan met dergelijke cookies. YouTube plaatst echter ook niet-persoonlijke gebruikersinformatie in andere cookies. Om dit te voorkomen moet u het behoud van cookies in de browser blokkeren. Nadere informatie over gegevensbescherming bij "YouTube" is te vinden in de verklaring inzake gegevensbescherming van de aanbieder op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Vimeo

Onze websites hebben plug-ins van de videodienst Vimeo van Vimeo, LLC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Verenigde Staten. Bij elk bekijken van een pagina die een of meer Vimeo-videoclips biedt, wordt een directe verbinding tussen uw browser en een server van Vimeo in de VS gemaakt. Hier wordt informatie over uw bezoek en uw IP-adres opgeslagen. Deze informatie wordt ook overgedragen aan en bewaard door Vimeo bij interactie met de Vimeo-plug-ins (o.a. klikken op de startknop). Als u een Vimeo-gebruikersaccount hebt en niet wilt dat Vimeo informatie over u verzamelt via deze website en linkt naar uw opgeslagen Vimeo-lidmaatschapsgegevens, dan moet u voorafgaand aan het bezoeken van deze website uitloggen bij Vimeo. Vimeo's verklaring inzake gegevensbescherming met nadere informatie over de verzameling en het gebruik van uw gegevens door Vimeo is te vinden op https://vimeo.com/privacy. Bovendien start Vimeo via een iFrame de tracker Google Analytics, waarin de video wordt bekeken. Dit is een eigen tracking door Vimeo, waar wij geen toegang toe hebben. U kunt de tracking door Google Analytics verbieden door gebruik te maken van de deactiveringstools die Google aanbiedt voor meerdere internetbrowsers. Bovendien kunnen de gebruikers voorkomen dat de door Google Analytics gecreëerde gegevens worden verzameld met betrekking tot uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) door Google, alsmede de verwerking van dergelijke gegevens door Google door het downloaden en installeren van de browserplug-in die beschikbaar is op de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

15. Uw rechten op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar

U hebt te allen tijde het recht om informatie te ontvangen over uw persoonsgegevens die door ons worden bewaard. Daarnaast hebt u het recht om uw persoonsgegevens te corrigeren, te blokkeren of, met uitzondering van het voorgeschreven bewaren van gegevens voor de uitoefening van zaken, te verwijderen. Zie hiervoor onze functionaris voor gegevensbescherming of het serviceteam. U vindt de contactgegevens hieronder. Om te allen tijde een blokkering van gegevens te kunnen overwegen , moeten deze gegevens worden bewaard voor controledoeleinden in een lock-file. U kunt ook de verwijdering van de gegevens vorderen als er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Indien een dergelijke verplichting bestaat, blokkeren wij uw gegevens op verzoek. U kunt wijzigingen of intrekking van de toestemming doorvoeren door een bericht aan ons te sturen .

16. Wijzigingen in onze bepalingen inzake gegevensbescherming

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd aan te passen zodat deze in overeenstemming kan zijn met de huidige wettelijke vereisten of om wijzigingen in onze diensten door te voeren in de verklaring inzake gegevensbescherming, bijvoorbeeld bij de invoering van nieuwe diensten. Ten tijde van een nieuw bezoek is de nieuwe verklaring inzake gegevensbescherming van toepassing. Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u ons een e-mail sturen of rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Jürgen Lang
Telefoon: +49 (0) 711 347 2796
privacypolicy@BUSCH-JAEGER.de

Nog niet geregistreerd?

 • Stel vragen en krijg antwoorden
 • Geef feedback, help en deel

Registreren

Log nu in

 • Uw gegevens - snel en eenvoudig aanpasbaar
 • Veel voordelen

Inloggen

Nog niet geregistreerd?

 • Stel vragen en krijg antwoorden
 • Geef feedback, help en deel

Registreren

Log nu in

 • Uw gegevens - snel en eenvoudig aanpasbaar
 • Veel voordelen

Inloggen

Nog niet geregistreerd?

 • Stel vragen en krijg antwoorden
 • Geef feedback, help en deel

Registreren

Log nu in

 • Uw gegevens - snel en eenvoudig aanpasbaar
 • Veel voordelen

Inloggen

Der GTM Code für die Seite ist jeweils: