Gebruiksvoorwaarden

Door u aan te melden bij de Busch-Jaeger Community gaat u akkoord met deze voorwaarden.
Hieronder vallen ook de overdracht van rechten op content die u plaatst (zie paragraaf 8. Overdracht van rechten op gebruikersinhoud).

1. Reikwijdte, wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

1.1 U registreert zich voor een dienst van

ABB B.V.
George Hintzenweg 81
3068 AX ROTTERDAM
KVK – 24000504
Tel. 088 – 2600 999
E-Mail: NL-tech-EP@abb.com

hierna te noemen “Busch-Jaeger Community” genoemd. Ter verduidelijking, Busch-Jaeger is een merk van de ABB groep. Busch-Jaeger Community levert haar diensten ("diensten") aan u op basis van deze gebruiksvoorwaarden. Busch-Jaeger Community dient het doel van discussie en de uitwisseling van adviezen tussen haar gebruikers. Busch-Jaeger Community is gerechtigd derden in te schakelen voor de levering, het beheer, de moderatie en de bewaking van onderdelen van of de gehele dienst. Ook in dat geval zijn deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.

1.2 Busch-Jaeger Community kan deze gebruiksvoorwaarden in de toekomst eenzijdig wijzigen, mits dit om gegronde redenen vereist is, in het bijzonder ter verbetering van de behandeling of ter voorkoming van misbruik als gevolg van veranderingen in de juridische situatie, technische veranderingen of verdere ontwikkelingen. Ook redenen die verband houden met het auteursrecht of jeugdbescherming of andere soortgelijke redenen die de klant niet onredelijk beïnvloeden kunnen hiertoe aanleiding zijn. In dat geval stelt de Busch-Jaeger Community u binnen een redelijke termijn schriftelijk of per e-mail in kennis van wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden. Dergelijke wijzigingen worden geacht te zijn aanvaard:

a) tenzij u binnen zes weken na de kennisgeving schriftelijk of in tekstvorm bezwaar maakt tegen de wijzigingen via een e-mail aan team@community.Busch-Jaeger.nl, of
b) als u de dienst na de kennisgeving blijft gebruiken.

Busch-Jaeger Community verplicht zich er toe om in elke kennisgeving van gewijzigde gebruiksvoorwaarden uitdrukkelijk te wijzen dat de hiervoor onder a) en b) genoemde omstandigheden zullen leiden tot uw aanvaarding van de gewijzigde gebruiksvoorwaarden.

1.3 Bijzondere deelnamevoorwaarden kunnen van toepassing zijn op eventuele aanvullende functionaliteiten van de dienst.

2. Recht op deelname, vereisten, contractuele verklaringen

2.1 Deelname is kosteloos. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn natuurlijke personen met volledige rechtsbevoegdheid, vennootschappen en bedrijven, alsmede personen ouder dan 18 jaar, gerechtigd deel te nemen, mits de nodige toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers is verkregen. De dienst is uitdrukkelijk niet bedoeld voor kinderen en minderjarigen onder de bovengenoemde leeftijdsgrens. Door u te registreren verklaart u dat u voldoet aan de daaraan verbonden deelnamevereisten.

2.2 Als onderdeel van uw inschrijving bent u verplicht om de vereiste gegevens en de vrijwillige gegevens op een waarheidsgetrouwe, juiste, actuele en volledige wijze te verstrekken, zoals verzocht in het registratieformulier. Verder moet u uw profielgegevens actueel en juist houden. Alle registratiegegevens kunnen zodanig worden geconfigureerd dat anonieme of pseudonieme deelname aan de Community mogelijk is. Bij het selecteren van een gebruikersnaam of andere symbolen die hem/haar vertegenwoordigen, dient de gebruiker rechten van derden te respecteren, alsmede de eisen en fatsoen. Namen en registratiegegevens met reclame-inhoud zijn niet toegestaan. Er bestaat geen recht op toelating of wedertoelating van een specifieke gebruikersnaam. Per gebruiker mag slechts één account worden aangemaakt. Uw account en/of uw gebruikersnaam zijn niet overdraagbaar. Het is iedere gebruiker toegestaan de diensten uitsluitend te benaderen of te gebruiken met gebruikmaking van zijn/haar eigen account, maar niet met die van een derde.

2.3 Er bestaat geen recht op registratie en/of handhaving van registratie en de daarmee gepaard gaande deelname aan Busch-Jaeger Community. Busch-Jaeger Community is gerechtigd (her)registratie te weigeren en kan, net als de gebruiker, een bestaande gebruikersrelatie beëindigen (zie artikel 4 Annulering, verwijdering, opheffing en blokkering van accounts).

2.4 Door u te registreren verbindt u zich ertoe de diensten van Busch-Jaeger Community uitsluitend te gebruiken voor uw eigen privé- of operationele doeleinden; elk commercieel gebruik in de zin van doorverkoop of verdere exploitatie van functionaliteiten, diensten, inhoud of evaluaties of enige andere commercialisatie van inhoud en/of bevindingen die via de diensten van Busch-Jaeger Community worden gemaakt, is strikt verboden.

2.5 Contractuele verklaringen (bijv. bevestigingsmail, wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden of privacybeleid) kunnen per e-mail aan u worden verzonden.

3. Exploitatie van Busch-Jaeger Community Busch-Jaeger Community is niet verplicht om de Community te allen tijde geheel of gedeeltelijk beschikbaar te houden. In plaats daarvan behoudt Busch-Jaeger Community zich te allen tijde het recht voor de activiteiten van Busch-Jaeger Community geheel of gedeeltelijk met bestaande inhoud over te dragen aan derden, de Community te beëindigen of tijdelijk in haar geheel of in delen, of deze in een andere vorm te organiseren, eventueel met gewijzigde toegangsmogelijkheden of deelnamevoorwaarden.

4. Annulering, verwijdering, opheffing en blokkering van accounts

4.1 U kunt uw lidmaatschap te allen tijde om welke reden dan ook opzeggen. Busch-Jaeger Community heeft hetzelfde herroepingsrecht. Niets in deze overeenkomst doet afbreuk aan het recht om wegens gewichtige redenen op te zeggen. In geval van annulering verwijdert Busch-Jaeger Community uw account, inclusief de verstrekte registratiegegevens. Overeenkomstig het beoogde doel van Busch-Jaeger Community blijven alle door u geïnitieerde en gepubliceerde enquêtes, bijdragen en andere posts overeenkomstig artikel 8. Uw gebruikersnaam wordt echter vervangen door een plaatshouder of gemarkeerd als verwijderd.

4.2 Busch-Jaeger Community kan naar eigen inzicht en om welke reden dan ook, ook zonder u hiervan in kennis te stellen, uw wachtwoord, uw ledenaccount, door u geplaatste content en enig ander gebruik van de diensten door u opschorten, blokkeren, beëindigen en/of verwijderen. Dit geldt met name indien u de diensten voor langere tijd niet hebt gebruikt. Bovendien is Busch-Jaeger Community in ieder geval gerechtigd uw ledenaccount, door u geplaatste content of enig ander gebruik van de diensten op te schorten, te blokkeren, te beëindigen en te verwijderen indien Busch-Jaeger Community gegronde redenen heeft om aan te nemen dat u deze gebruiksvoorwaarden schendt of niet voldoet aan essentiële fundamentele concepten van de gebruiksvoorwaarden.

5. Algemene gebruikersverplichtingen

5.1 Busch-Jaeger Community is gebaseerd op het concept van deelname aan adviesvormende processen. Dit vereist dat de door u geuite meningen, bijvoorbeeld evaluaties die in het kader van vragen of antwoorden worden gecommuniceerd, uw feitelijke mening zijn en/of uw toelichtingen juist zijn. U erkent dit als basisprincipe, op dezelfde wijze als u van andere leden van de Community zou verwachten.

5.2 U dient ervoor te zorgen dat uw account alleen door uzelf wordt gebruikt en u dient hiervoor met name uw wachtwoord geheim te houden. U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoord voor derden. U dient Busch-Jaeger Community onverwijld in kennis te stellen van misbruik van uw wachtwoord of account en van elke andere relevante schending van veiligheidsvoorschriften. Uw aansprakelijkheid voor misbruik van uw account dat door u toerekenbaar is veroorzaakt, blijft onverlet.

5.3 Deelname aan Busch-Jaeger Community vereist een bepaalde infrastructuur (bijvoorbeeld computer, internetverbinding, mobiele telefoonverbinding). De kosten van het bovenstaande zijn uw eigen verantwoordelijkheid.

5.4 U verbindt zich ertoe zich te onthouden van handelingen die de integriteit of functionaliteit van de door Busch-Jaeger Community of de daaraan gekoppelde servers en netwerken (bijvoorbeeld via software of scripts) zullen of kunnen schaden. Dit geldt met name voor het gebruik van robots, spiders, scrapers of soortgelijke technologieën voor het geautomatiseerd opvragen van inhoud of gegevens. Het is ook verboden om delen van de website van Busch-Jaeger Community die niet voor u bestemd zijn, met inbegrip van delen van andere gebruikers, te wijzigen of daarin opgenomen informatie, gegevens of evaluaties te verspreiden. U verbindt zich ertoe op geen enkele wijze toegang te verkrijgen tot de diensten anders dan via de door Busch-Jaeger Community verstrekte gebruikersinterface.

5.5 U verbindt zich ertoe de diensten niet te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren, te verkopen, uit te wisselen of door te verkopen, in het bijzonder voor commerciële doeleinden, anders dan het toegestane privé- of intern gebruik (vgl. paragraaf 4.2).

6. Beperkte controle op inhoud Vanwege de steeds veranderende inhoud in de Busch-Jaeger Community is het voor ons niet mogelijk om bijdragen te herzien, de inhoud ervan te controleren en deze direct en actief te controleren. De adviezen van de gebruikers weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs de mening van Busch-Jaeger Community of zijn onderdelen. Daarom zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, de juistheid en de vorm van de geplaatste bijdragen. Indien Busch-Jaeger Community een melding ontvangt over de schending van rechten van derden of andere gebruiksvoorwaarden, wordt het incident onderzocht en zal Busch-Jaeger Community passende maatregelen nemen.

7. Verantwoordelijkheid voor inhoud, verboden inhoud en gedrag

7.1. Busch-Jaeger Community slaat alle inhoud op. Er is geen recht op opname en opslag of voortzetting van de opslag. Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het maken van een back-up van hun eigen gegevens.

7.2. Constante herhalingen van dezelfde inhoud, onzin en absurde teksten zijn niet toegestaan. Houd er rekening mee dat al uw bijdragen naar het onderwerp van de discussie moeten verwijzen.

7.3. Wij vragen alle gebruikers om beleefd, betrokken en eerlijk te communiceren en de basisregels van de juiste en begrijpelijke taal te volgen, ook bij het levendig uitwisselen van ideeën.

7.4. Het is niet toegestaan gebruik te maken van Busch-Jaeger Community en haar technische mogelijkheden om onware feitelijke beschuldigingen of zogenaamde onrechtmatige kritiek te verspreiden en/of te delen.

7.5 U draagt de exclusieve verantwoordelijkheid voor alle gegevens, teksten, informatie, stemmen, ratings, posts en andere uitingen, berichten, software, muziek, foto's, grafieken, video's, links of andere materialen (hierna gezamenlijk te noemen: "inhoud") die door uzelf worden aangemaakt of van derden plaatst, publiceert, verspreidt of anderszins verzendt met het gebruik van of via Busch-Jaeger Community. Let op dat naast de rechten van de makers van tekeningen, foto's, video's etc. ook de rechten van de afgebeelde personen kunnen worden aangetast. Bekende gebouwen kunnen ook verband houden met rechten die de houder het recht geven tot het treffen van voorlopige voorzieningen. Iedere gebruiker is verplicht geen inhoud te plaatsen die in strijd is met rechten van derden. Persoonlijke rechten, waaronder die van andere gebruikers, moeten worden gerespecteerd. Zakelijke namen, adressen, telefoonnummers of andere persoonsgegevens van derden mogen niet in de Community worden gepubliceerd. Het spreekt voor zich dat gebruikers zo nu en dan ook uitspraken doen over concurrerende producten. Ook hier geldt dat objectiviteit en eerlijkheid voorop moeten staan. In dit verband zijn met name geringschattende of discriminerende uitlatingen en verzoeken om boycots niet toegestaan. Controleer de informatie in uw posts voordat u deze instuurt. U kunt verwachten dat zoekmachines uw posts en inhoud opnemen. Dit betekent dat dergelijke content wereldwijd toegankelijk is zonder specifiek onze website te bezoeken. Elke vordering tot verwijdering of correctie van uw bijdragen door de Busch-Jaeger Community wordt uitgesloten. Artikel 9 blijft onverlet.

7.6 Uw gebruik van de Busch-Jaeger Community en de aangeboden diensten en door u geplaatste inhoud mag geen inbreuk maken op wettelijke verboden, morele en ethische normen en/of rechten van derden. In het bijzonder is bij het gebruik van de Community het volgende verboden: Het opslaan, publiceren of verzenden van inhoud die lasterlijk, persoonlijk of economisch schadelijk, bedreigend, beledigend, kwetsend, lasterlijk, vulgair, obsceen, haatdragend, racistisch of anderszins discriminerend, religieus vernederend, pornografisch, geweldverheerlijkend, schadelijk voor minderjarigen of op enige andere wijze in strijd met de toepasselijke wetgeving is of naar eigen goeddunken van Busch-Jaeger Community wordt geacht verwerpelijk te zijn. Onmenselijke bijdragen of bijdragen die op vergelijkbare wijze in strijd zijn met de morele en ethische normen en met politiek of religieus gemotiveerde oproepen zijn ontoelaatbaar. Het opslaan, publiceren en/of doorgeven van inhoud die inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder octrooien, handelsmerken, gebruiksmodellen en -modellen, auteursrechten, bijkomende auteursrechten, handelsgeheimen, expertise, persoonlijke of eigendomsrechten of die u niet mag doorgeven. Het opslaan, publiceren en/of verzenden van inhoud die virussen of bestanden of programma's bevat die bedoeld of geschikt zijn om de werking van software, hardware of telecommunicatieapparaten te onderbreken, te vernietigen of te beperken. Zich voordoen als een ander individu of entiteit in de diensten van de Busch-Jaeger Community. Inhoud van andere gebruikers doorsturen, verspreiden of anderszins publiceren buiten de diensten van de Busch-Jaeger Community, tenzij de persoon in kwestie zijn of haar relevante toestemming heeft gegeven. Vervalsen of onderdrukken van e-mails of inhoud van andere gebruikers of auteurs of de toewijzing van inhoud aan een gebruiker of auteur, alsmede het verwijderen of manipuleren van wettelijke of andere verwijzingen, identificatie van de eigenaar, aanduidingen van herkomst en identificatiemerken van andere gebruikers. Verspreiden van alle commerciële communicatie, in het bijzonder reclame- en promotiemateriaal of opslaan, publiceren en/of verzenden van junkmails of massamails ("spam"), kettingbrieven, piramideschema's of vergelijkbare immorele inhoud of andere commerciële communicatie via de Busch-Jaeger Community, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Busch-Jaeger Community. Verzamelen, opslaan of doorgeven van persoonsgegevens van andere gebruikers, tenzij de betrokkenen daarvoor toestemming hebben gegeven.

7.7 Indien u constateert dat de inhoud van andere gebruikers in strijd is met deze gebruiksvoorwaarden of met wettelijke bepalingen, kunt u ons hiervan op de hoogte stellen via team@community.Busch-Jaeger.nl. Tevens verzoeken wij u ons de identificatiegegevens te verstrekken van de persoon waarvan u meent dat deze zich niet aan de regels houdt, alsmede de relevante inhoud of een beschrijving en andere nuttige of vereiste informatie.

8. Overdracht van rechten op gebruikersinhoud

8.1 De volgende overdrachten van rechten dienen uitsluitend tot doel Busch-Jaeger Community in staat te stellen Busch-Jaeger Community te gebruiken en voort te zetten. Iedereen die content in Busch-Jaeger Community plaatst, verleent Busch-Jaeger Community het begunstigde basisrecht, vrij van locatie of tijd, om deze inhoud permanent openbaar toegankelijk te maken in het kader van de werking van de Community . Deze content kan dan ook worden gebruikt (met name opgeslagen, verwerkt of openbaar toegankelijk gemaakt) bijvoorbeeld voor doeleinden buiten uw lidmaatschap in het kader van de aangeboden diensten en functionaliteiten. Dit omvat ook het recht om de inhoud aan te passen aan de technische eisen en mogelijkheden van de gebruikte media/playback-apparaten (bijv. aanpassen van de presentatie, trimming zonder de inhoudsverklaring te wijzigen, conversie naar andere formaten).

8.2 Busch-Jaeger Community is gerechtigd, in het kader van de overdracht van Busch-Jaeger Community aan derden ten behoeve van de voortzetting daarvan, ook het verleende gebruiksrecht over te dragen. Dit is niet verbonden aan enige uitoefenverplichting van Busch-Jaeger Community of die derde.

8.3 U garandeert Busch-Jaeger Community dat u alle rechten hebt die vereist zijn met betrekking tot de inhoud waarvoor u de Community gebruikt, namelijk het opslaan, publiceren, delen en/of verzenden. Indien u niet de feitelijke houder bent van de rechten op door u geplaatste content, garandeert u dat u daadwerkelijk alle vereiste rechten, vergunningen, toestemmingen enz. hebt verkregen. In het geval dat u in strijd bent met alle of een dergelijke garantie, bent u aansprakelijk jegens ons voor alle geleden schade, waaronder de noodzakelijke kosten van onze juridische verdediging.

8.4 U staat Busch-Jaeger Community toe om met name uw gebruikersnaam en uw inhoud in interne zoekfuncties op te nemen om de diensten van Busch-Jaeger Community te optimaliseren en om miniaturen van foto's en video's te creëren en voor onbepaalde tijd te gebruiken in de diensten van Busch-Jaeger Community.

9. Virtuele domiciliaire Rechten

9.1 Busch-Jaeger Community behoudt zich te allen tijde het recht voor haar virtuele domiciliaire rechten uit te oefenen. In geval van overtreding van de door Busch-Jaeger Community vastgestelde regels kunnen bijdragen, links en andere inhoud zonder voorafgaande kennisgeving aan de auteur naar een andere plaats in de Community worden verplaatst, gemodereerd of met het oog op de naleving van deze kadervoorwaarden en de bescherming van de rechten van derden (door de community als bewerkt gemarkeerd), geheel of gedeeltelijk worden aangevuld of verwijderd. Dergelijke maatregelen kunnen gepaard gaan met waarschuwingen of uitsluitingen van Busch-Jaeger Community. Indien wij dergelijke maatregelen in een individueel geval achterwege laten, betekent dit niet dat wij in het algemeen afzien van het nemen van dergelijke maatregelen.

9.2 Wij kunnen geschillen tussen gebruikers of ten aanzien van derden niet oplossen. Busch-Jaeger Community is in geval van twijfel gerechtigd bijdragen of andere inhoud te blokkeren, totdat een definitieve bindende gerechtelijke verduidelijking of een overeenkomst met betrokken partijen is bewezen of anderszins, totdat naar het oordeel van Busch-Jaeger Community is gewaarborgd dat Busch-Jaeger Community door mogelijk geschonden partijen wordt gevrijwaard van aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid met betrekking tot de publicatie.

10. Vrijwaring van garantie, inhoud van derden

10.1 Busch-Jaeger Community biedt de diensten aan met dien verstande dat zij deze te allen tijde geheel of gedeeltelijk kan wijzigen, opschorten of staken. Busch-Jaeger Community garandeert niet aan u of enige andere persoon dat het aanbod te allen tijde beschikbaar, veilig en vrij van fouten is. Uw gebruik is voor uw eigen risico. Dit geldt met name voor het gebruik van de door de Community aangeboden inhoud, met name door andere gebruikers. Busch-Jaeger Community garandeert ook niet dat de voor de diensten gebruikte hardware en software te allen tijde zonder fouten zullen werken of dat eventuele fouten in de hardware of software zullen worden gecorrigeerd.

10.2 De Community is een platform voor adviezen, evaluaties en onderzoeken van haar gebruikers. Busch-Jaeger Community aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid en geeft geen zekerheid over de juistheid en betrouwbaarheid van de informatie, evaluaties en functionaliteiten die in het kader van de dienst beschikbaar zijn, aangezien deze hoofdzakelijk zijn gebaseerd op het gedrag van en de informatie die door de gebruikers is verstrekt en daarvan afhankelijk is. 10.3 Onze dienst en eventuele gebruikersinhoud kunnen verwijzingen bevatten (links) naar websites en diensten van derden. De respectieve aanbieder of exploitant is primair verantwoordelijk voor de inhoud van de gekoppelde pagina's, die voor Busch-Jaeger Community externe inhoud vertegenwoordigen. Indien u van mening bent dat links illegale of anderszins twijfelachtige inhoud bevatten, verzoeken wij u dit via team@community.bionics4education.com aan ons te melden. 10.4 De respectieve aanbieder is verantwoordelijk voor de inhoud van advertenties alsmede voor de inhoud van de geadverteerde website.

11. Aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperking

11.1 Busch-Jaeger Community is slechts aansprakelijk voor schadeclaims, in het bijzonder wegens onrechtmatige daad of wanprestatie, indien deze vorderingen zijn gebaseerd op opzet of grove schuld van Busch-Jaeger Community.

11.2 De bovenstaande beperking van de aansprakelijkheid Is beperkt tot de wettelijke toegestane uitsluiting, dan wel beperking, van de aansprakelijkheid.

12. Overige

12.1 Deze gebruiksvoorwaarden worden bij het sluiten van de overeenkomst niet afzonderlijk door Busch- Jaeger Community opgeslagen. De huidige versie is beschikbaar op http://community.Busch-Jaeger.nl. Eerdere versies zijn niet meer beschikbaar.

12.2 Voor zover dit niet in strijd is met dwingend recht zal het Nederlandse recht van toepassing zijn op deze overeenkomst en zullen eventuele geschillen aangebracht worden bij een bevoegde Nederlandse rechtbank.

Nog niet geregistreerd?

 • Stel vragen en krijg antwoorden
 • Geef feedback, help en deel

Registreren

Log nu in

 • Uw gegevens - snel en eenvoudig aanpasbaar
 • Veel voordelen

Inloggen

Nog niet geregistreerd?

 • Stel vragen en krijg antwoorden
 • Geef feedback, help en deel

Registreren

Log nu in

 • Uw gegevens - snel en eenvoudig aanpasbaar
 • Veel voordelen

Inloggen

Nog niet geregistreerd?

 • Stel vragen en krijg antwoorden
 • Geef feedback, help en deel

Registreren

Log nu in

 • Uw gegevens - snel en eenvoudig aanpasbaar
 • Veel voordelen

Inloggen

Der GTM Code für die Seite ist jeweils: